De Dr. C.B. Tilanus jr. onderscheiding

Deze onderscheiding werd ingesteld nadat een legaat was verkregen van Dr. C. B. Tilanus Jr..
Onder tussen kennen we diverse gradaties in deze onderscheidingen te weten.

De DR. C.B. TILANUS JR. ONDERSCHEIDINGEN (uit de verenigingsmap van 1977).
Teneinde uitvoering te geven aan de voorwaarden verbonden aan het legaat van wijlen Dr. C.A. Tilanus Jr. besluit het Hoofdbestuur in den vervolge van 1943 af, minstens drie medailles uit te loven, waaronder 1 of meer van, goud en 1 of meer van zilver, alle dragende de beeltenis van Dr. C.B. Tilanus Jr.
In de vergadering van het Hoofdbestuur d.d. 3 oktober 1942 werd vastgesteld dat daze medailles jaarlijks zullen worden toegekend aan:
==> personen of instellingen, die zich bijzonder verdienste­lijk maakten tegenover de Vereniging of die op bijzondere wijze het doel der Vereniging hebben helpen bevorderen;
==> personen (niet zijnde medicus, verpleger of verpleegster), die uitgemunt hebben op het gebied der praktijk van de EHBO;
==> winnaars van wedstrijden in EHBO.
Toekenning van medailles kan slechts geschieden door het Hoofdbestuur op voordacht van het Dagelijks Bestuur, dat deze voordracht zal motiveren door vermelding der bijzondere verdiensten of prestaties.
Op 6 september 1975 werden door het Hoofdbestuur de op de achterzijde genoemde algemene criteria voor de toekenning van onderscheidingen opnieuw vastgesteld.

Verzoek om onderscheiding
Indien het afdelingsbestuur meent dat een of meer leden in aan­merking kan komen voor een Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding, dient zich in verbinding te stellen met het secretariaat van het district waartoe het behoort.
Het afdelingsbestuur ontvangt dan formulieren (in duplo) welke VOLLEDIG INGEVULD dienen te worden, met vermelding van alle activiteiten en verdiensten, die mogelijk kunnen bijdragen tot toekenning van een onderscheiding.
Tevens dient de gewenste datum (+ plaats en tijd) van uitrei­king vermeld te worden.
De formulieren dienen TWEE MAANDEN voor de gewenste uitreikings-datum te worden geretourneerd aan het secretariaat van het district (in duplo).

De Bronzen draagpenning, de bronzen medaille en de grote bronzen medaille,

De zilveren draagpenning, de zilveren medaille en de grote zilveren medaille,

De gouden medaille en de grote gouden medaille.

Al deze onderscheidingen zijn voorzien van de beeltenis van Dr. C. B. Tilanus Jr. naar rechts kijkend.

Hier zullen we alleen de ontvangers van de gouden medaille noemen omdat het anders een boekwerk op zich zou worden.

Nadien zijn er ook nog ander onder scheidingen bijgekomen die niet zijn beeltenis dragen zoals een herinneringsstandaard en een goudenpleister.
Wel zal ik de afbeeldingen van de andere onderscheidingen en insignes op nemen met de criteria en de evt. uitmonstering zoals deze door de jaren is gevoerd.