1938

Er is een vraag rondgestuurd aan de afdelingen om hun mening te geven over een kaartsysteem, waarop vele daar niet onwelwillend tegen overstaan, maar anderen willen daar nog over denken en andere zijn pertinent tegen. Het bestuur zal e.e.a. nog nader bekijken.

Het Eenheidsdiploma wordt ingesteld en de registratie van de diploma’s vinden onderdak in het bureau van het Oranje Kruis en daarmee komen op termijn alle voorgaande afdelingsdiploma’s of van de diverse bonden te vervallen en/of worden omgezet in het Eenheidsdiploma. Het onderbrengen van het comité bij het Oranje Kruis de leidde te felle discussies ook in de voorpost.

Nu kan er dus een einde komen aan de discussie over de eenheid in onderwijs daar alle cursussen nu volgens de voorgeschreven richtlijnen van het Oranje Kruis en het OK-boekje.

←een van de eerste Eenheidsdiploma’s  uit 1938 het embleem is nog op het kaft geplakt.

De convocatie voor de jaarvergadering is de voorpost en er volgt dus geen aparte uitnodiging naar de afdelingen.

Ons Embleem.

Naar wij vernemen besloot het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis in de vervolge nog strenger de hand te houden aan het verbod gebruik te maken van het Roode Kruisteken anders dan tot onderscheiding van eigendommen enz. van genoemde Vereeniging. Vroeger gegeven vergunning aan enkele onzer afdelingen om dit teken op armbanden, papier etc. te gebruiken, dienen als vervallen te worden beschouwd.

Ten einde eventuele moeilijkheden te voorkomen, verzoeken wij dus alle afdelingen hier van wel nota te willen nemen en dus voor zoverre zij een rood kruis als onderscheidingsteken voeren as dit te willen veranderen. Ook de oranje kleur, die vaak door verkleuring aanleiding geeft tot moeilijkheden, menen wij te moe­ten ontraden. Voor zover men behoefte gevoelt een onderscheidingsteken aan te nemen b.v. op briefpapier, armbanden. collecte-speldjes enz., geven wij in overweging daarvoor te aanvaarden het hiernaast staande teken.