1933

Het 40 jarig jubileum wordt gevierd in het Bellevue te Assen (deze afdeling bestaat pas 5 jaar) en later omschreven als de Asserfeestdagen, helaas is dit ook het jaar dat de voorzitter (dr. Pernis) en het erelid (dr. Polak) komen te overlijden.

Op voorspraak van de afdeling Schiedam komt de afdracht van de afdelingen aan de orde, de huidige afdracht wordt met name door de kleine afdelingen als onrechtvaardig ervaren omdat het een percentage is van de inkomsten (10%). Het bestuur adviseert om dan de afdracht te bepalen op 10% met een maximum van fl. 0,25  per lid, donateur of begunstiger van de afdeling af te dragen (dit voorstel vind goedkeuring van de algemene vergadering).

De controverse met het Oranje Kruis is opgelost al hoewel het hier en daar nog wel zeer doet.

Dit jaar worden er vele cursussen in gasbescherming gegeven voor de leden van de brandweer en andere hulpverleners waaronder de eerste hulp.

De roep om eenduidigheid in het EHBO onderwijs wordt steeds luider, dit omdat er bij wedstrijden nogal eens discussies ontstaan over  hoe een patiënt behandeld moet worden.


N.v.G. 77. 1. to.1152                                   Zaterdag 1 Maart 1933

GOUDEN DOCTORSJUBILEUM VAN C. B. TILANUS. – Op 5 Maart was het 5O jaren geleden, dat CHRISTIAAN BERNARD TILANUS te Amsterdam tot doctor in de geneeskunde promoveerde op proefschrift: Iets over commotio cerebri. Hij werd geboren te Amsterdam op 13 September 1856; als zoon van den grooten TILANUS, hoogleeraar van 1867 tot 1893, en kleinzoon van den eveneens beroemden hoogleeraar C. B. TILANUS (1828-1873) kon het wel haast niet anders of de geneeskunde zou ook hem aantrekken. In 1873 komt hij als student aan het Athenaeum Illustre én doet 3o Juni 1882 te Leiden het artsexamen. Hij wordt assistent bij prof. FORSTER in bacteriologie, later in chirurgie bij zijn vader. Hij werd specialist in dit vak, later nog meer in de orthopaedie. Hij treedt dan ook op als hoofd van de policliniek voor orthopaedie en werd chirurg aan de Gerefor­meerde Ziekenverpleging en de Kindercliniek. Zijn benoeming tot privaatdocent volgt. Zeer verdienstelijk heeft TILANUS zich gemaakt door de stichting van de Ned. .Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken, terwijl hij zijn medewerking verleende bij de oprichting van de Orthopaedische vereeniging, van de kindercliniek, van den Kon. Nat. Bond, voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranje Kruis”. Met collega BLES richtte hij de Vereeniging voor Wintgen-behandeling voor mindervermogenden, op. Van al deze vereenigingen is hij voorzitter of vicevoorzitter en hij heeft deze tot bloei gebracht. Zeer veel publicaties zagen in den loop der jaren het licht, zoo onder anderen bij het aanvaarden van het privaat­docentschap Onderzoekingen over micro-organismes in eenige chirurgische ziekten. In 1885, Is het jodoform een antisepticum? Onderzoekingen omtrent een licht­gevend micro-organisme. In 1887 Over Mechanotherapie, Twee gevallen van actino-mycosis cutis faciei. In 1889 Over de behandeling van fracturen, in 1892 Over de behandeling van den klompvoet, Over cubitis valgus en varus, in 1893 De abnorme rotatie der onderste extremiteiten, in 1894 Behandeling van scoliose. Zoo zou ik voor elk jaar kunnen doorgaan. Ik zal dit niet doen. Men ziet hieruit reeds, dat chirurgie en orthopaedie zijn geliefde onderwerpen waren.

Aan eerefuncties en onderscheidingen heeft het den jubilaris niet ontbroken. Hij is Professor Honorair Academia Italiana, Membre Correspondant van de Association Française d’Urologie. Membre Étranger van de Société de Chirurgie de Bucarest, Membre Étranger: Illinois State Medical Society. Het Roode Kruis verleende aan. TILANUS zoowel de orde als de medaille, evenzoo ontving hij het Mobilisatie-Kruis. Servië, Griekenland, Montenegro, Yougoslavië en Italië verleenden hem achtereen­volgens de orden als ridder, officier of commandeur.

Als beminnelijk gastheer heeft hij zeer velen aan zich verplicht. Zijn prachtige patricische woning trok vaak de belangstelling vooral van buitenlandsche geleerden. In 193o mocht ik dit zelf ondervinden bij het Intern. Congres van de Society of Medical Hydrology, dat toen te Amsterdam gehouden werd. Een goede gezondheid, een opgewekte, heldere geest zijn nog het voorrecht van dezen jeugdigen grijsaard.

We wenschen hem nog vele jaren van goede gezondheid toe !

  1. A. DE WILDE.

Vianen

De afdeling Vianen werd opgericht op donderdag 8 juni 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbo-vianen.nl.

Posted in 1933, Zuid Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Vianen

Tiel

De afdeling Tiel werd opgericht op vrijdag 1 september 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbo-tiel.nl.

Posted in 1933, Gelderland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Tiel

Monster

De afdeling Monster werd opgericht op vrijdag 3 februari 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbo-monster.nl.

Posted in 1933, Zuid Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Monster

Maastricht

De afdeling Maastricht werd opgericht op zondag 1 oktober 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbomaastricht.nl.

Posted in 1933, Noord Brabant/Limburg | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Maastricht

Langedijk

De afdeling Langedijk werd opgericht op donderdag 27 april 1933.

Posted in 1933, Noord Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Langedijk

Houten

De afdeling Houten werd opgericht op woensdag 11 januari 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbohouten.nl.

Posted in 1933, Utrecht | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Houten

Capelle aan den IJssel

De afdeling Capelle aan den IJssel werd opgericht op maandag 1 mei 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbo-capelle.nl.

Posted in 1933, Zuid Holland | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Capelle aan den IJssel

Bunnik-Odijk

De afdeling Bunnik-Odijk werd opgericht op maandag 27 maart 1933. Meer informatie over de afdeling is te vinden via hun website www.ehbobunnikodijk.nl.

Posted in 1933, Utrecht | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Bunnik-Odijk