1893

In juni werd de eerste oproep tot het oprichten van een EHBO Vereeniging gedaan doormiddel van een pamflet dit resulteerde op 24 november tot de oprichting van de Vereeniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.

 

het nieuws van den dag van dinsdag 21 november 1893 3e blad bladzijde 11.

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN.
Den 12en october j.l. werd hier ter stede in een eerste algemeene vergadering de vereeniging ,,Eerste hulp bij ongelukken ‘’ opgericht. Als hoofdbestuur- deren werden gekozen: Dr. C. B. Tilanus Jr., Prof. Dr. J. H. Korteweg, Mej. G. B. Cort v/d Linden, Mr. Th. Stuart en F. w. Westeronen van Meteren “
Blijkens de statuten, waarop koninklijke goed-keuring is aangevraagd, stelt de nieuwe vereeniging zich ten doel, het verleenen van eerste hulp bij-ongelukken te bevorderen, o.a. door het geven van onderricht omtrent hetgeen tot hulp bij ongelukken vereischt word.
Hedenmiddag werd in de groote gehoorzaal van het nutsgebouw de openingsles van den nieuwen cursus gehouden.
In deze vergadering, die door een aantal belang- stellenden werd bijgewoond, herinnerde Dr. C. B. Tilanus Jr. nogmaals aan het tot standkomen van de nieuwe vereeniging, deelde mede dat ruim een hon-derdtal leden toetrad, en besprak hij nog eens de-zelfde vragen, die bij de oprichting gesteld werden.
In de eerste plaats de vraag of het nuttig is, dat de kennis omtrent hetgeen tot hulp bij ongelukken vereischt wordt, in ruimen kring wordt verspreid.
Spr. beantwoordde deze vraag in bevestigende
Zin, omdat thans de onwetendheid van het publiek dikwerf oorzaak is, dat bij ongelukken ziet spoedig genoeg hulp verleend wordt, waardoor menigmaal ernstige complicaties ontstaan.
Hoe dikwijls gebeurd het ook niet, dat verkeerde hulp wordt aangewend, blaadjes tabak op open wonden en zoo meer.
Nuttig is daarom de verspreiding van de kennis van het verlenen van eerste hulp.
Spr. legde er hierbij nog den nadruk op , dat de hulp steeds kosteloos verstrekt zal moeten worden en dat het verlenen van die eerste hulp slechts zoolang duurt tot de arts komt.
Verder stond Spr. nog een ogenblik stil bij de vraag op welke wijze de nodige kennis onder leken verspreid zal moeten worden , waarbij hij opmerkte dat die kennis vooral nuttig zou zijn voor spoorbeambten, brandweerlieden, machinisten, politieagenten, arbeiders in fabrieken, zeelieden, enz. en vervolgens behandelde hij uitvoeriger de vraag: wat moeten leeken weten; wat moet hen geleerd worden?
In de eerste plaats meende spr., de inrichting van het menschelijk lichaam, de bloedsomloop, den bouw van het geraamte enz. waarover hij een popuaire gemakkelijk voor leeken te volgen bespreking hield, verduidelijkt door platen van Dr. Esmarch, directeur van de Duitsche Samaritaner-Verein.
Na deze korte uiteenzetting van de inrichting be- sprak Dr. Tilanus de hulpmiddelen die bij ongeluk-ken worden aangewend, de windsels, verbanden, spalken, enz, daarbij gebruikmakend van een verbandkist, waarvan hij den inhoud voor zijn hoor-ders en hoorderessen demonstreerde, terwijl hij verder enige raadgevingen gaf van hetgeen bij kneusingen of verwondingen gedaan moet worden.