De Vereeniging Eerste Hulp Bij Ongelukken werd in 1893 door enkele notabelen uit Amsterdam opgericht onder aanvoering van Dr. C. B. Tilanus Jr..

Op 7 september werden de statuten goedgekeurd met den datum van oprichting van 24 november 1893. Na vragen van nieuw opgerichte afdelingen of zij zich bij de Amsterdamse vereniging konden aansluiten veranderde de naam van deze gecombineerde vereniging in Nederlandse Vereniging.

DE VEREENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Zich voorstelt om door praktische cursussen, verspreiding van handleidingen, aanwijzing en beschikbaarstelling van hulpmiddelen en wat verder dienstig zal blijken te zijn, de noodige kennis der eenvoudigste en doeltreffendste eerste hulp te verspreiden.

Reeds hebben eenige der ondergeteekenden zich beschikbaar gesteld om dergelijke cursussen te houden en het uitzicht bestaat, dat tal van andere geneesheeren zich daartoe bereid zullen ver­klaren; uit dien hoofde zouden wij dus geen beroep behoeven te doen op den gemeenschapszin en de offervaardigheid onzer medeburgers.

Maar er zijn onvermijdelijke kosten, lokaalhuur, verlichting, hulpmiddelen voor het onder­wijs, groote drukkosten, propaganda en zoovele anderen, waarin voorzien moet worden.

Wij hebben leden noodig ; leden tot het vormen eener kas, maar niet minder leden, tot het verspreiden onzer denkbeelden, tot het aanwijzen van personen, die voor ons onderwijs in aan­merking komen, tot het opwekken der belangstelling om van dit onderwijs gebruik te maken ; om kort te gaan onze Vereeniging moet honderde, kan het zijn duizende leden tellen, ten einde in den kortst mogelijken tijd, de krachtigst mogelijke bestrijding der kwaal mogelijk te maken.

Wij vragen niemand meer dan één gulden per jaar (hoogere bijdragen zullen in tusschen dankbaar aanvaard worden) maar rekenen er op, dat die guldens. ons in ruimen getale zullen toe­vloeien, en verzoeken U daarom bijgaand inschrijvingsbiljet ingevuld aan den laatst ondergeteekende toe te zenden.

Binnen kort hopen wij de toegetreden leden te kunnen uitnoodigen tot de opening van onzen eersten cursus en vleien ons, dat vóór het jaar 1893 ten einde is, dank zij Uw aller mede­werking en steun de heilzame vruchten van ons streven voor niemand twijfelachtig zullen ge­bleven zijn.

Dr. A. J. D’AiLLY, Consulent-Bestuurder der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.
Dr. P. J. BARNOUW, Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Witte Kruis.
Dr. C. F. J. BLOOKER.
Prof.Dr. J. A. KORTEWEG.
Dr. J. KUIPER, Geneesheer-Directeur van het Buiten-Gasthuis.
Dr. A. E. DE PERROT, Secretaris der afdeeling Amsterdam van het Witte Kruis.
Dr. R. H. SALTET, Secretaris van de Commissie v.h. Museum van Voorwerpen. Ter voorkoming van ongelukken en ziekten in Fabrieken en. inwerkplaatsen.
Prof.Dr. J. W. R. TILANUS, Voorzitter der afdeeling Amsterdam van het Roode Kruis.
Mr. TH. STUART.
W. WESTEROUEN VAN MEETEREN, Technisch Adviseur en Bestuurslid der Nederl. Vereeniging ter voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen.
Dr. C.B. TILANUS JR., Keizersgracht 491.